Home واحدهای درسی

واحد های درسی مصوب و طول مدت دار

تعریف واحد درسی

ماده 5- آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است.

در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است.

هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 16 ساعت، عملی (یا آزمایشگاهی) 32 ساعت، کارگاهی (یا عملیات میدانی) 48 ساعت، کارآموزی و کارورزی (یا کار در عرصه) 64 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی (یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین می شود.

 

سال تحصیلی

ماده 6- هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره- مدت امتحانات پایانی نمیسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

 

 

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

 تعداد واحدها

ماده 10- تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:

دوره های کاردانی بین 68 تا 72 واحد.

دوره های کارشناسی ناپیوسته: 67 تا 70 واحد.

ماده 11: هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 1- در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2- در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوط، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 3- اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 4- در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه، می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند.

تبصره 5- تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

 

دروس پیشنیاز

ماده 12- آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی، کارشناسی در همه رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها، در آزمون ورودی، در یک یا چند درس، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد، مؤظفند حسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس جبرانی یا (پیشنیاز دانشگاهی) علاوه بر دورس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه می شود و در مشروطی، قبولی یا ردی دانشجو نیز تأثیر دارد.

تبصره- به حداکثر طول دوره تحصیلی دانشجویان که حداقل 8 واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذارنده باشند، یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

 

طول دوره

ماده 13- حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحدها دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

 

 

آخرین بروز رسانی ( چهارشنبه, 21 بهمن 1388 ساعت 09:21 )