حضور و غیاب دانشجو

حضور در جلسات درس

ماده 14: حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از مجموع ساعات آن درس تجاوز کند. در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می­شود.

تبصره 1- در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می­شود. در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست. ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می­شود.

تبصره 2- غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو غیبت مجاز دانشجو محسوب می­شود.

 

غیبت در امتحان

ماده 15- غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می­گردد.

ماده 16- تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.

آخرین بروز رسانی ( چهارشنبه, 21 بهمن 1388 ساعت 14:27 )