مرخصی تحصیلی

ماده 33- دانشجو می­تواند در هر یک از دوره­های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 1 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره- مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می­شود.

 

ماده 34- تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نامنویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.

آخرین بروز رسانی ( چهارشنبه, 21 بهمن 1388 ساعت 14:28 )