انصراف از تحصیل

ماده 35- ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می­شود و دانشجوی منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد.

تبصره- در موارد استثنایی، که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می­داند، باید دلایل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارایه دهد. در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می­شود.

ماده 36- دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود، باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می­شود و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1- دانشجوی منصرف از تحصیل مؤظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل کند.

تبصره 2- تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط است.

آخرین بروز رسانی ( چهارشنبه, 21 بهمن 1388 ساعت 14:31 )