Home معادل سازی واحدها

معادل سازی واحدهای درسی گذرانده شده قبلی

ماده 63- معادل­سازی و پذیرش دروسی که قبول­شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده­اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است:

1- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.

2- دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

3- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شواری عالی برنامه­ریزی باشد.

4- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد.

تبصره 1- معادل­سازی و پذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذی­ربط در دانشگاه پذیرنده انجام می­شود.

تبصره 2- نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی­شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره 3- به ازاء هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیلی وی کاسته می­شود.

آخرین بروز رسانی ( چهارشنبه, 21 بهمن 1388 ساعت 14:40 )