مصوبات شورای آموزشی علمی- کاربردی ( ترمی )

■ برگزاری امتحان مجدد به صورت انفرادی برای دانشجویانی که به دلیل سفر حج تمتع و عمره امکان حضور در جلسات امتحانی پایان نیمسال/ پودمان را ندارند بلامانع است.

 

 دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با دو ترم مشروطی و کارشناسی پیوسته با سه ترم مشروطی متوالی یا چهار ترم مشروطی متناوب در صورتیکه معدل کل کمتر از 10 داشته باشند، در هر مرحله­ای که باشند از ادامه تحصیل محروم می­گردند ولی اگر معدل کل آنان بالای 10 باشد تا مادامی که در ترم دیگری مشروط نشوند با مراعات مدت مجاز تحصیل می­توانند ادامه تحصیل دهند.

 

مصوبه جلسه مورخ 5/11/81 شورای آموزشی علمی- کاربردی

چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا ترم را داشته باشد می­بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت گواهی و مدارک پزشکی را جهت تأیید به مراکز بهداشتی و یا پزشک معتمد مؤسسه و مراکز آموزشی علمی- کاربردی ارائه نمایند. لازم به ذکر است در صورت حضور دانشجو در جلسه امتحان حذف پزشکی درس امکان­پذیر نمی­باشد.

 

 مصوبه 6- مصوب جلسه مورخ 11/2/87 شورای آموزشی علمی- کاربردی:

1) دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ­التحصیل سابق دانشگاههای دولتی، آموزشکده­های فنی و حرفه­ای و علمی- کاربردی (ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادلسازی می­گردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل 25 واحد درسی ثبت نام نموده و بگذرانند.

2) تنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ­التحصیل سابق دانشگاههای آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، معادلسازی می­گردد.

 

مصوبه 15- مصوبه جلسه مورخ 16/7/85 شورای آموزشی علمی- کاربردی:

چنانچه دانشجویی در هر یک از دو نظام آموزشی ترمی یا پودمانی نتواند یک یا چند درس خود را در نظام مربوطه بگذراند و در صورتیکه درس مذکور پیش نیاز سایر دروس بوده و یا موجب فراغت از تحصیل دانشجو گردد، دانشجو می­تواند در شرایط مطروحه و به تشخیص شورای آموزشی واحدهای استانی با در نظر گرفتن سیلابس درسی و تعداد واحدهای آن در نظام آموزشی دیگر در همان مرکز و یا در یکی از مراکز آموزشی با موافقت مراکز آموزشی مبدأ و مقصد نسبت به اخذ دروس موردنظر اقدام نماید.

 

مصوبه 17- مصوبه جلسه مورخ 5/9/87 شورای آموزش علمی- کاربردی

تقاضای تغییر رشته دانشجویان فقط در تابستان قابل بررسی و تصمیم­گیری می­باشد.

 

مصوبه 18- مصوبه جلسه مورخ 5/9/87 شورای آموزشی علمی- کاربردی

تقاضای انتقال توام با تغییر رشته دانشجویان فقط در تابستان قابل بررسی و تصمیم­گیری می­باشد.

 

مصوبه 19- مصوبه جلسه مورخ 5/5/81 شورای آموزشی علمی- کاربردی

درج تاریخ فارغ­التحصیلی در سه تاریخ 31 تیر، 31 شهریور و 30 بهمن هر سال می­باشد. لازم به ذکر است چنانچه آخرین نمره دانش­آموختگانی که درس کارورزی، کارآموزی، پروژه و یا درس معرفی به استاد دارند تا قبل از 15 اردیبهشت به آموزش اعلام شود تاریخ فارغ­التحصیل آنان 30 بهمن سال قبل بوده و پس از این تاریخ 31 تیر همان سال منظور خواهد شد و چنانچه نمره دروس یاد شده تا قبل از 30 آبان به مرکز آموزش اعلام شود تاریخ فارغ­التحصیلی 31 شهریور و چنانچه پس از این تاریخ اعلام شود 30 بهمن به عنوان تاریخ فارغ­التحصیلی منظور خواهد شد.

 

مصوبه 23- مصوبه جلسه مورخ 29/3/87 شورای آموزش علمی- کاربردی

چنانچه دانشجویی موفق به کسب نمره قبولی در برخی از دروس نگردد و دروس مردودی پیشنیاز درس دیگری باشد، می­تواند بطور همزمان هر دو درس را انتخاب نماید.

 

 

مصوبه 24- مصوبه جلسه مورخ 29/3/87 شورای آموزشی علمی- کاربردی

دروس قابل ارائه در نیمسال تابستانی با رعایت مقررات مربوطه عبارتند از: دروس عمومی، پروژه، کارآموزی، دروسی که دانشجو مؤفق به کسب نمره قبولی نشده و پیشنیاز سایر دروس بوده همچنین دروسی که دانشجو با اخذ آن فارغ­التحصیل می­گردد.

 

مصوبه 29- مصوبه جلسه مورخ 7/8/87 شورای آموزشی علمی- کاربردی

دانشجو در یک زمان حق نامنویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند مرکز را نخواهد داشت. در صورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته­های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می­شود.

 

آخرین بروز رسانی ( چهارشنبه, 21 بهمن 1388 ساعت 09:55 )