مصوبات شورای آموزشی علمی- کاربردی ( پودمانی )

■ برگزاری امتحان مجدد به صورت انفرادی برای دانشجویانی که به دلیل سفر حج تمتع و عمره امکان حضور در جلسات امتحانی پایان نیمسال/ پودمان را ندارند بلامانع است.

 

■ دانشجو مؤظف است، در هر پودمان در زمانی که دانشگاه اعلام می­کند برای ثبت نام و ادامه تحصیل به آموزش مرکز مربوطه مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام­نویسی بدون اطلاع و عذر موجه به منزله انصراف از تحصیل است. در صورت داشتن عذر موجه دانشجو می­تواند دلایل و مدارک خود را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد ادامه تحصیل به اداره آموزش مرکز ارائه نماید. در صورت موافقت با ادامه تحصیل نامبرده در شورای آموزش مرکز، آن پودمان جزء سنوات تحصیلی ایشان محسوب می­گردد.

 

■ دانشجویان می­توانند در پایان دوره فقط یک درس باقیمانده (عمومی یا افتاده) را به صورت معرفی به استاد اخذ و بگذرانند.

  

مصوبه 6- مصوب جلسه مورخ 11/2/87 شورای آموزشی علمی- کاربردی

1) دروس عمومی، اصلی، پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ­التحصیل سابق دانشگاههای دولتی، آموزشکده­های فنی و حرفه­ای و علمی- کاربردی (ترمی و پودمانی) در صورت پذیرش در دانشگاه، به نحوی معادلسازی می­گردد که دانشجویان در دوره جدید حداقل 25 واحد درسی ثبت نام نموده و بگذرانند.

2) تنها دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، اخراجی و فارغ­التحصیل سابق دانشگاههای آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه، معادلسازی می­گردد.

 

مصوبه 12- مصوب جلسه مورخ 7/8/87 شورای آموزشی علمی- کاربردی

دانشجو می­تواند در طول دوره تحصیلی به مدت یک یا چند پودمان و با در نظر گرفتن سنوات تحصیل تقاضای مرخصی تحصیلی خود را به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نامنویسی هر پودمان، به اداره آموزش مؤسسه یا مراکز آموزش علمی- کاربردی ارائه نماید و اداره آموزش مؤظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام و مهلت نامنویسی، موافقت یا عدم موافقت درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ نماید. لذا مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می­شود.

 

مصوبه 15- مصوبه جلسه مورخ 16/7/85 شورای آموزشی علمی- کاربردی

چنانچه دانشجویی در هر یک از دو نظام آموزشی ترمی یا پودمانی نتواند یک یا چند درس خود را در نظام مربوطه بگذراند و در صورتیکه درس مذکور پیش نیاز سایر دروس بوده و یا موجب فراغت از تحصیل دانشجو گردد، دانشجو می­تواند در شرایط مطروحه و به تشخیص شورای آموزشی واحدهای استانی با در نظر گرفتن سیلابس درسی و تعداد واحدهای آن در نظام آموزشی دیگر در همان مرکز و یا در یکی از مراکز آموزشی با موافقت مراکز آموزشی مبدأ و مقصد نسبت به اخذ دروس موردنظر اقدام نماید.

  

مصوبه 17- مصوبه جلسه مورخ 5/9/87 شورای آموزش علمی- کاربردی

تقاضای تغییر رشته دانشجویان فقط در تابستان قابل بررسی و تصمیم­گیری می­باشد.

 

مصوبه 18- مصوبه جلسه مورخ 5/9/87 شورای آموزشی علمی- کاربردی

تقاضای انتقال توام با تغییر رشته دانشجویان فقط در تابستان قابل بررسی و تصمیم­گیری می­باشد.

 

مصوبه 22- مصوب جلسه مورخ 6/9/86 شورای آموزشی علمی- کاربردی

دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را به اداره آموزش مرکز ارایه نماید ولی مجاز است فقط برای یکبار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصارف از تحصیل وی صادر می­شود و دانشجو حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد. ضمناً دانشجو می­باید به کلیه تعهدات خود که به مرکز آموزش داده عمل نماید.

 

مصوبه 23- مصوبه جلسه مورخ 29/3/87 شورای آموزش علمی- کاربردی

چنانچه دانشجویی موفق به کسب نمره قبولی در برخی از دروس نگردد و دروس مردودی پیشنیاز درس دیگری باشد، می­تواند بطور همزمان هر دو درس را انتخاب نماید.

 

مصوبه 29- مصوبه جلسه مورخ 7/8/87 شورای آموزشی علمی- کاربردی

دانشجو در یک زمان حق نامنویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند مرکز را نخواهد داشت. در صورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته­های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می­شود.

 

 مصوبه 31- مصوب جلسه مورخ 7/8/87 شورای آموزشی علمی- کاربردی

مادامی که دروس افتاده دانشجو در یک یا چند پودمان بیش از 5 واحد یا دو درس نباشد می­تواند ضمن گرفتن پودمان جدید دروس افتاده را نیز انتخاب نماید. اگر دروس افتاده بیش از 5 واحد یا دو درس باشد، حق اخذ پودمان جدید را نداشته و فقط باید دروس افتاده را اخذ نماید.

 

 مصوبه 32- مصوب جلسه مورخ 14/8/87 شورای آموزشی علمی- کاربردی

نمراتی که از طریق کمیته انضباطی اعلام می­شود حتماً باید در کارنامه دانشجو درج گردد.

 

 مصوبه 33- مصوبه جلسه مورخ 1/11/87 شورای آموزشی علمی- کاربردی

برای آن دسته از افرادی که در نظام پودمانی، کلیه پودمان­ها و واحدهای خود را گذرانده و طبق مصوبه جلسه شماره 87 مورخ 12/12/85 شورای برنامه­ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی از آزمون جامع معاف می­باشند تاریخ فارغ­التحصیلی به شرح ذیل می­باشد:

درج تاریخ فارغ­التحصیلی در سه تاریخ 31 تیر و 31 شهریور و 30 بهمن هر سال می­باشد. لازم به ذکر است چنانچه آخرین نمره دانش­آموختگانی که درس کارورزی، کارآموزی، پروژه و یا درس معرفی به استاد دارند تا قبل از 15 اردیبهشت به آموزش اعلام شود تاریخ فارغ­التحصیل آنان 30 بهمن سال قبل بوده و پس از این تاریخ 31 تیر همان سال منظور خواهد شد و چنانچه نمره دروس یاد شده تا قبل از 30 آبان به مرکز آموزش اعلام شود تاریخ فارغ­التحصیلی 31 شهریور و چنانچه پس از این تاریخ اعلام شود 30 بهمن به عنوان تاریخ فارغ­التحصیلی منظور خواهد شد.

 

آخرین بروز رسانی ( چهارشنبه, 21 بهمن 1388 ساعت 09:52 )