Home پودمانی نظام پذیرش دانشجو

نظام پذیرش دانشجوی پودمانی

ماده 2-  ضوابط ورود داوطلبان به پودمان یا دوره آموزش پودمانی به شرح زیر است:

الف- داشتن مدرک تحصیلی حداقل پایان دوره متوسطه آموزش عمومی که به تأیید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد.

ب- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی.

ج- احراز صلاحیت علمی ورود به پودمان یا دوره آموزش پودمانی.

د- احراز ضوابط خاص پذیرش مندرج در برنامه درسی مصوب هر پودمان.

تبصره 1- چگونگی احراز صلاحیت علمی داوطلبان بر اساس شیوه­نامه­ای است که به پیشنهاد دانشگاه جامع به تأیید معادن آموزشی وزارت رسیده باشد.

تبصره 2- پذیرفته­شدگان در نخستین پودمان از یک دوره آموزش پودمانی مؤظفند در مهلت­های اعلام شده از سوی دانشگاه جامع، برای نامنویسی در آن پودمان به مراکز مجری مراجعه کنند در غیر اینصورت منصرف از تحصیل تلقی می­شوند.

ماده 3- دانشجو نمی­تواند پس از نامنویسی، بخشی از یک پودمان را حذف یا بخشی دیگر از یک پودمان را به آن اضافه کند، اما می­تواند ظرف مدت دو هفته از آغاز پودمان، در مورد حذف پودمان و نامنویسی در پودمان دیگر، با رعایت شرط ورود به پودمان جدید، در همان مرکز مجری اقدام کند. در این صورت موافقت مرکز مجری در تغییر پودمان ضروری است.

ماده 4- دانشجو مجاز نیست به طور همزمان در بیش از یک پودمان پایه و تخصصی و در بیش از یک مرکز مجری نامنویسی و تحصیل کند.

آخرین بروز رسانی ( چهارشنبه, 21 بهمن 1388 ساعت 12:55 )