Home پودمانی نظام ارزشیابی

نظام ارزشیابی و دانش آموختگی

ماده 10- معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر پودمان، ارزشیابی هر یک از درسهای آن پودمان بر مبنای ارزیابی دانشجو در طول درس (حداکثر پنجاه درصد نمره کل) و آزمون پایانی آن درس (حداقل پنجاه درس نمره کل) به صورت عددی بین صفر تا بیست است.

تبصره 1- حداقل نمره قبولی در هر درس دوازده است.

تبصره 2- غیبت غیرموجه در آزمون پایانی هر درس، موجب حذف آن درس می­شود و دانشجو مؤظف است دوباره در آن درس نامنویسی کند.

ماده 12- در صورتی که دانشجو در یک درس از پودمان دارای نمره ناتمام باشد، می­تواند به طور همزمان در پودمان دیگری نامنویسی کند مشروط بر اینکه طبق برنامه درسی مصوب، آن درس پیشنیاز دروس پودمان انتخابی نباشد. در این صورت اسناد درس مؤظف است ظرف حداکثر هشت هفته نمره قطعی دانشجو را به طور کتبی به مرکز مجری اعلام کند.

تبصره- منظور از «نمره ناتمام» عدم ارایه نمره درس از سوی استاد درس است.

ماده 14- چنانچه دانشجو همه پودمانهای دوره آموزشی پودمانی را طبق برنامه مصوب وزارت و بر اساس این آیین­نامه در مدت مجاز و با مؤفقیت بگذراند، پس از توفیق در «آزمون جامع دوره کاردانی علمی- کاربردی پودمانی» دانش­آموخته آن دوره شناخته می­شود و مؤفق به دریافت مدرک کاردانی علمی- کاربردی در رشته ذیربط می­گردد.

تبصره 1- نحوه برگزاری آزمون جامع بر اساس شیوه­نامه­ای است که با پیشنهاد شورای دانشگاه جامع، به تصویب وزارت رسیده باشد.

تبصره 2- مدرک تحصیلی کاردانی علمی- کاربردی پودمانی از سوی دانشگاه جامع صادر می­شود و آن میانگین کل درسهای گذرانده ذکر می­گردد.

 

ماده 15 -  تغییر محل تحصیل، در یک شهر از یک مرکز مجری به مرکز دیگر یا از شهری به شهر دیگر، در نخستین پودمان ممنوع است، اما تغییر محل تحصیل در سایر پودمانها با موافقت مرکز مجری مقصد و تأیید دانشگاه جامع امکان­پذیر است.

ماده 16 -  دانشجویان دوره­های آموزش پودمانی می­توانند در صورت قبولی در آزمون ورودی دانشگاه جامع، به نظام آموزش نیمسالی این دانشگاه راه یابند. در این صورت درسهای گذرانده دانشجو توسط گروه آموزشی ذیربط معادلسازی شده، حداکثر پنجاه درصد آنها پذیرفته و در کارنامه دانشجو ثبت خواهد شد.

ماده 17- برگرازی دوره آموزش پودمانی و اعطای مدرک توسط دانشگاهها و مؤسسه­های آموزش عالی کشور، یا کسب مجوز از شورای گسترش آموزش عالی امکان­پذیر است.