اطلاعیه کارشناسی ترمی

به : خانم فاطمه توانگر موضوع  : مراجعه به آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوی  و انجام مراحل تسویه حساب آموزش رایگان